تهران 24 دوره دریافت مقرری بیمه بیکاری از 6 تا 50 ماه است

رئیس گروه بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: دوره دریافت مقرری بیمه بیکاری از 6 تا 5٠ ماه است.

1396/12/15
|
11:48

به گزارش تهران24، محمد بایندریان در برنامه افق روشن رادیو سلامت اظهار کرد: با توجه به اهمیت بیمه بیکاری، این موضوع در اصل ٢٩ قانون اساسی در کنار حمایت هایی از قبیل بازنشستگی، فوت و ازکار افتادگی به عنوان حق همگانی آمده است. وی افزود: در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم حمایت از افراد در برابر بیکاری تأکید شده و در ١4 مقاوله نامه بین المللی نیز به بیمه بیکاری پرداخته شده است. بایندریان با بیان اینکه قانون بیمه بیکاری در سال 66 به صورت آزمایشی به اجرا درآمده و در سال 6٩ به قانون دائمی تبدیل شده است، اظهار داشت: افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مشمول حمایت در برابر بیکاری قرار دارند. وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ٢١5 هزار نفر از سازمان تأمین اجتماعی مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند و ماهیانه بالغ بر ٢٧٠ میلیارد تومان به این افراد پرداخت می شود. در سال جاری حدود 6 درصد به تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری اضافه شده است که این رشد دارای شرایط طبیعی است. رئیس گروه بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت سازمان تأمین اجتماعی گفت: افراد مشمول دریافت بیمه بیکاری تا مادامی که به کاری اشتغال نداشته باشند و سایر الزامات قانونی از جمله شرکت در دوره های آموزش فنی و حرفه ای و یا دوره های سواد آموزی را رعایت کنند، می توانند از مقرری مربوطه تا پایان دوره استحقاق برخوردار شوند. بایندریان اظهار کرد: دوره استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری از 6 تا 5٠ ماه است که بر اساس سابقه بیمه پردازی قبل از بیکاری و همچنین مجرد یا متاهل بودن افراد تعیین می شود. وی ادامه داد: داشتن فرزند و یا پدر و مادر تحت تکفل منجر به افزایش مقرری دریافتی در دوره بیکاری می شود. مبلغ مقرری بیمه بیکاری افراد مجرد 55 درصد حقوق و دستمزد آنان در ٩٠ روز منتهی به بیکاری است و در ازای هر نفر تحت تکفل که می تواند همسر، فرزند، پدر یا مادر فرد باشد تا سقف 4 نفر و به ازای هر نفر ١٠ درصد به مقرری دریافتی اضافه می شود. در هر صورت مقرری بیمه بیکاری کمتر از حداقل حقوق قانون کار نخواهد بود. رئیس گروه بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت سازمان تأمین اجتماعی گفت: افرادی که در حال حاضر از سازمان تأمین اجتماعی مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند بیشتر در حوزه های خدمات و صنعت اشتغال داشته اند. افراد شاغل در مشاغل تخصصی سطح اشتغال بالاتری دارند و کمتر از بیمه بیکاری استفاده می کنند. بایندریان در تشریح نحوه برقراری مقرری بیمه بیکاری گفت: بیمه شدگان تأمین اجتماعی در صورتی که به صورت غیرارادی بیکار شوند می توانند تا یک ماه پس از بیکاری به ادارات کار مراجعه کرده و تقاضای استفاده از مقرری بیمه بیکاری ارائه دهند. وی افزود: در صورتی که تنها خواسته فرد دریافت مقرری بیمه بیکاری باشد در مدت زمانی کمتر از یک ماه و پس از انجام بررسی های کارشناسی و در صورت احراز شرایط قانونی به سازمان تأمین اجتماعی معرفی می شوند. بایندریان ادامه داد: البته در بسیاری مواقع افرادی که به ادارات کار مراجعه می کنند مطالبات دیگری از قبیل حقوق و مزایای معوق و یا حق سنوات و بازگشت به کار را نیز مطرح می کنند و به طور کلی رسیدگی به اینگونه شکایات کارگران در ادارت کار انجام می شود. وی تأکید کرد: پس از معرفی افراد واجد شرایط به سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت بیمه بیکاری، اقدامات قانونی در سازمان تأمین اجتماعی انجام شده و مقرری بیمه بیکاری فرد از تاریخ بیکاری قابل پرداخت است.

دسترسی سریع