صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

معاون کاهش تقاضاوتوسعه مشارکتهایمردمی ستادمبارزه بامواد
مخدر گفت:مصرف کنندههای مواد صنعتی بیشتراز سایرمصرف
کنندههادرمعرض خطرومتجاهر شــدن هستند.

دکترپرویز
افشار با اشارهبه اینکه عددآمارخام معتادانکشوردرسالهاىاخیرکاهشیافته
است،گفت: در سالهاىاخیر شدتوعمق اعتیاددرگروههاىمختلف اجتماعى
افزایش یافته ونموداعتیاددرکشور راگسترش داده است.وىبا اشاره به این که
تعدادمعتادان متجاهرنسبتبه سال هاىگذشته افزایشیافته است، اظهارکرد:
دردهه 1380 درایرانمعتادانالگوىمصرفخودرا ازموادسنتىبه موادصنعتى
تغییردادهاند. به طورى که ماده صنعتى شیشه میزان نفوذو مصرف بالایى را به
خوداختصاص دادهاست.معاون کاهشتقاضاوتوسعه مشارکتهاىمردمىستاد
مبارزه با موادمخدر با اشاره به مقایسه مصرف و عوارض تریاک و شیشه، تصریح
کرد: اگریک فردمعتادبامصرفتریاکدرمدتحدودى15 ســال به مرحله از
دست دادن مهارت برســد، یک فردبا مصرف شیشه با مصرف حدود 6 سال مى
تواند تمامىمهارتهاىخودرا ازدست دادهو حتىبه کف خیابان هارانده شود

مرتبط با این خبر

  • جذب هیئت علمی در دانشگاه آزاد آسان تر از دانشگاه های دولتی است

  • آسیب های واردشده به خاک جبران ناپذیر هستند

  • جریانات سیاسی در عراق، با عقلانیت بسیار مدبرانه به دنبال تشکیل دولت آینده خواهند بود

  • بررسی روند ارکستر ملی ایران در ارغنون رادیو گفت و گو

  • تحلیل حکمت 40 نهج البلاغه در بارگاه دوست

  • تأثیر توسعه صنایع زیرساختی و دانش بنیان در محصولات پالایشی و پترو پالایشی

  • نگاه های ضد ملی موجب عقب افتادگی صنعت نفت شده است

  • جذب هیئت علمی در گروه های غیر پزشکی مشکل است

  • صنعت نفت تنها در درآمدهای ارزی خلاصه شده

  • نقش خشونت و عدم مهارتهای ارتباطی در طلاق زوجین