صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

معاون کاهش تقاضاوتوسعه مشارکتهایمردمی ستادمبارزه بامواد
مخدر گفت:مصرف کنندههای مواد صنعتی بیشتراز سایرمصرف
کنندههادرمعرض خطرومتجاهر شــدن هستند.

دکترپرویز
افشار با اشارهبه اینکه عددآمارخام معتادانکشوردرسالهاىاخیرکاهشیافته
است،گفت: در سالهاىاخیر شدتوعمق اعتیاددرگروههاىمختلف اجتماعى
افزایش یافته ونموداعتیاددرکشور راگسترش داده است.وىبا اشاره به این که
تعدادمعتادان متجاهرنسبتبه سال هاىگذشته افزایشیافته است، اظهارکرد:
دردهه 1380 درایرانمعتادانالگوىمصرفخودرا ازموادسنتىبه موادصنعتى
تغییردادهاند. به طورى که ماده صنعتى شیشه میزان نفوذو مصرف بالایى را به
خوداختصاص دادهاست.معاون کاهشتقاضاوتوسعه مشارکتهاىمردمىستاد
مبارزه با موادمخدر با اشاره به مقایسه مصرف و عوارض تریاک و شیشه، تصریح
کرد: اگریک فردمعتادبامصرفتریاکدرمدتحدودى15 ســال به مرحله از
دست دادن مهارت برســد، یک فردبا مصرف شیشه با مصرف حدود 6 سال مى
تواند تمامىمهارتهاىخودرا ازدست دادهو حتىبه کف خیابان هارانده شود

مرتبط با این خبر

  • مناطق آزاد از اهداف خود فاصله گرفته اند

  • مراجع قضایی به اسناد عادی اعتبار کاذب می بخشند

  • چالش‌های پیش روی توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان

  • خروج شرکت های خارجی از بازار ایران به دلیل سوء مدیریت

  • چین در صدد شکستن هژمونی دلار آمریکاست

  • مردم باید بدانند مالک خودروهایی که نیمه شب ثبت سفارش شد کیست؟!

  • لزوم استفاده از روشهای کشت هوشمند برای مدیریت منابع آبی

  • سواستفاده امریکا از پ ک ک سوری برای ضربه به محورمقاومت

  • خصوصی سازی در دیگر کشورها هم با مشکلاتی همراه بوده است

  • دولت به جای توسعه کمی مناطق آزاد، آنها را ساماندهی کند