صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به واردات بیشمار قطعات خودرو به کشور، گفت: قطعهسازان داخلی یک
شرکت تولیدی نیز در کشور چین راهاندازی کردهاند و سفارشات را در آنجا تولید میکنند.

به گزارش تسنیم، عضو
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با رادیو با اشاره به واردات بیشمار قطعات خودرو به کشور، گفت:
قطعهسازان داخلی یک شرکت تولیدی نیز در کشور چین راهاندازی کردهاند و سفارشات را در آنجا تولید میکنند.
عبدالرضا مصری گفت: «در صنعت خودرو به زیرساختی وابسته ھستیم که متعلق به ما نیست، لذا نمیتوان به
خودکفایی مورد نظر در حوزه تیراژ و کیفیت دست یافت». وی افزود: «اگر در صنعت خودرو مستقل عمل میکردیم،
عوامل موثر در قیمت، کیفیت، نظارت و توزیع به دست داخل میبود و میتوانستیم اھرمھای مورد نظر را کاھش،
ارتقا یا جابه جا کنیم». مصری اضافه کرد: «بالغ بر 90 درصد ظرفیت ریلی کشور از نظر حمل بار مبتنی بر واردات
قطعات خودرو است. ما نسبت به خودروی داخلی تعصب نشان میدھیم ولی ھمین قطعهسازان داخلی یک
شرکت تولیدی نیز در کشور چین راهاندازی کردهاند و سفارشات را در آنجا تولید میکنند». این نماینده مجلس اظھار
کرد: «حتی مدیران خودروسازی اعتقاد دارند این ساختار، خروجی مورد انتظار را نخواھد داشت و وقتی تصمیم
گرفته شود صنعت خودروسازی صددرصد دولتی و یک نظام مثل وزارت صمت پاسخگو باشد یا اینکه کار کلا در دست
بخش خصوصی باشد وضعیت قابل حل خواھد بود». مصری گفت: «یک مدیر دولتی اگر برای طراحی یک خودرو با
یک شرکت خارجی قرارداد ببندد، باید صددرصد محرمانه پیش رود، بنابراین باید سفارش یک پلتفرم جدید را بدھد و
200 میلیارد تومان ھزینه کند! اما ھیچ مدیری جرأت بستن چنین قراردادی را ندارد و بلافاصله در مطبوعات، مجلس و
دولت مورد خطاب قرار میگیرد». وی در عین حال گفت: «بخش خصوصی این ھزینهھای ریسک را تقبل میکند اما
ممکن است ورشکسته شود. در بسیاری کشورھا یک صنعت خودروسازی وجود دارد اما بسیار موفق ھم ھستند»

مرتبط با این خبر

  • جایگاه علم اصطلاح شناسی در جهان و ایران

  • ترامپ اعتبار50ساله امریکا را زیر سوال برد

  • «شیشه» و «گل» داروی جایگزین ندارند

  • بسیاری از هنرمندان تئاتر از جریان دفاع مقدس برخاسته اند

  • مفهوم مرجعیت علمی در نظام آموزش عالی

  • نیازمند برخورد جدی و قاطعانه تری با قاچاق کالا هستیم

  • آسیب های اجتماعی در دنیا سالانه 15 درصد رشد می کنند

  • چالش های حضور در بازار جهانی نشر

  • بررسی عملکرد وزارت ورزش در هفته دولت

  • احیای وزارت بازرگانی؛ رانت و واردات انبوه را درپی دارد