صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به لزوم ھدایت نقدینگی به سمت تولید گفت: نخستین کار برای ھدایت این
حجم از نقدینگی آرامش بخشیدن به فضای کسبوکار و ھمچنین کاھش موانع اداری و دومین کار، ایجاد یک نرخ
واحد برای قیمت ارز است.

به گزارش تسنیم، طھماسب مظاھری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره الزامات
مدیریت و ھدایت نقدینگی، اظھار کرد: در طول 12 سال گذشته دولت برای تامین منابع لازم برای ھزینهھایش از
طریق ایجاد نقدینگی، تجھیز منابع کرده است و به این موضوع توجه نداشته که نقدینگی در بانکھا و سطح جامعه
را در حد رشد اقتصادی کشور تنظیم کند. وی با بیان اینکه در شرایط کنونی باید به دنبال راھکار استفاده درست از
نقدینگی به وجود آمده باشیم، افزود: در حال حاضر در دولت ھیچگونه مکانیزم و سازوکاری برای کاھش 30 درصدی
نقدینگی وجود ندارد. رئیس کل اسبق بانک مرکزی اشاره کرد: یکی از عوامل رشد نقدینگی شتابان پرداخت
سودھای موھوم توسط بانکھا به سپردهگذاران بوده است. مظاھری گفت: در حال حاضر ھزار و 600 ھزار میلیارد
تومان نقدینگی داریم که این میزان با افزایش نرخ ارز اگر در برھهای از زمان معادل 300 میلیارد دلار ارز بوده اما اکنون
معادل 150 میلیارد دلار یا کمتر است. وی با اشاره به اینکه نقدینگی مایه حیات اقتصاد است، بیان کرد: اگر درصدد
پیشبرد اھداف اقتصادی ھستیم نیاز به جذب نقدیندگی در حوزه تولید داریم، لذا باید نقدینگی موجود در سطح
جامعه را در مسیر سرمایهگذاری و رشد تولید ھدایت کنیم. رئیس کل اسبق بانک مرکزی توضیح داد: نخستین کار
برای ھدایت این حجم از نقدینگی آرامش بخشیدن به فضای کسبوکار و ھمچنین کاھش موانع اداری و
بروکراسیھای موجود برای دریافت مجوز توسط دولت است، زیرا این امر موجب تمایل و اعتماد مردم برای
سرمایهگذاری و فعالیت در حوزه تولید میشود. مظاھری تصریح کرد: دومین کار برای کنترل نقدینگی ایجاد یک نرخ
واحد برای قیمت ارز است که با آن بازار ارز به تعادل نسبی برسد، اگرچه این قیمت ممکن است بالا باشد. وی
گفت: در چند روز اخیر تصمیم مناسبی در جھت تمرکز اختیار سیاستگذاری ارز در بانک مرکزی گرفته شد، البته
این اختیار به لحاظ قانونی وجود داشته اما در عمل با مداخلات اعضای دولت در بانک مرکزی این نقش کمرنگ شده
بود و با این تصمیم زمینه لازم برای سرمایهگذاری افزایش خواھد یافت

مرتبط با این خبر

  • کره شمالی می داند تهدیدهای امریکا اجرایی نخواهد شد

  • ایران مقتدرانه به مقاصدش خواهد رسید/ ملت عقب‌نشینی نمی‌کند

  • هزینه کنفرانس منامه بر عهده دول خائن به آرمان قدس شریف است

  • رادیو گفت وگو در هفته ای که گذشت؛(به همراه پادکست گفت و گو پلاس)

  • مردم از خدمات مشاوره قضایی در محاکم بهره مند شوند

  • راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت نقطه عطفی در تاریخ نظام سلامت است

  • در مقطع کنونی راهی جز ادامه مسیر کنکور نداریم

  • سپاه در سرنگونی پهپاد جاسوسی به وظیفه‌اش عمل کرد / آمریکا‌‌یی‌ها ‌اقدام مقابله به مثل نمی‌کنند‌

  • بهبود عملکرد یا ارائه ویژگی جدید به دارو، هدف نانو دارو است

  • وزارت صنعت درب کارخانه ها را به روی دانش آموزان باز کند