صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

رییـس کل اسـبق بانـک مرکـزی گفـت: اعطـای اختیـار به
بانـک مرکـزی در حـوزه عـزل و نصـب روسـای بانکی یکی
دیگـر از تصمیمـات سـران قـوا بـوده و منافاتی با اسـتقالل
بانـک ها نـدارد.

طهماسـب مظاهـری در مصاحبـه بـا رادیـو گفـت: اعطـای
اختیـار بـه بانـک مرکـزی در حـوزه عـزل و نصـب روسـای
بانکـی یکـی دیگر از تصمیمات سـران قوا بـوده و می توان
از آن بـه عنـوان تصمیمـی موثـر و خـوب یـاد کـرد.
وی افـزود: البتـه بایـد بـه ایـن امـر نیـز توجـه داشـت کـه
ایـن موضـوع از گذشـته جزو اختیـارات بانـک مرکزی بوده
اسـت ولـی بـه مـرور زمان و همچنیـن با دخالت مسـئوالن
دولتـی و نهادهـای مختلـف در عزل و نصب روسـای بانکها
ً بانـک مرکـزی از اجـرای ایـن اختیـار فاصلـه گرفتـه
،عملا
بود.
مظاهـری ادامـه داد: امیدواریـم ایـن تصمیـم نیـز ماننـد
تصمیـم قبلـی جلسـه هماهنگـی سـران سـه قـوه در مورد
واگـذاری تصمیـم گیـری در ارتباط با سیاسـت هـای ارزی
بـه بانـک مرکزی،موثـر باشـد و آثـار مثبـت آن را بـه مـرور
مشـاهده کنیم.
رئیـس کل اسـبق بانک مرکزی گفت: اجـرای این اختیار از
سـوی بانـک مرکـزی منافاتی با اسـتقالل بانک هـا ندارد و
حتـی مـی تـوان از آن به عنـوان الزامی در راسـتای حمایت
از داراییهـای سـپردهگذاران در بانـک ها یـاد کرد

مرتبط با این خبر

  • گرامیداشت شب های پرفضلیت قدر در رادیو گفت و گو

  • گرامیداشت شب های پرفضلیت قدر در رادیو گفت و گو

  • مردم ما با ایستادگی ابهت صدام را شکستند

  • مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان درس بزرگ سوم خرداد است

  • آزادسازی خرمشهر کمر ارتش عراق را شکست...

  • تاکید امام(ره) بر اینکه "خرمشهر را خدا آزاد کرد" برای چه بود؟

  • ضرورت توجه به آموزش مردم در مواجهه با پدیده‌های طبیعی

  • بی‌توجهی دستگاه‌ها به حریم کیفی رودخانه‌ها

  • هم افزایی نهادهای علمی، شرط رسیدن به اهداف گام دوم انقلاب اسلامی است

  • خودکفایی به هر قیمتی/ گندم خط قرمز کشاورزی است!