صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

آمریکا با پشتیبانی های هوایی و دادن اطلاعات از مقرهای نیروهای مقاومت سعی در حفظ داعش در سوریه را دارد.

آمریکا با حمایت های گوناگون از جمله فرستادن اطلاعات از مقرهای نیروهای سوری به داعش سعی در پایدار ماندن داعش در این کشور دارد که البته نیروهای مقاومت این اقدامات را خنثی کرده اند.