صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

کشورهای اروپایی که در ظاهر خواستار حفظ برجام هستند به جای عمل به تعهداتشان، حفظ برجام را مشروط به جلب رضایت از آمریکا عنوان کرده‌اند.

برجام، معاهده ای بین المللی پیرامون مسائل هسته ای ایران که به راحتی توسط طرف آمریکاییش نقض می شود، البته در این میان کشور های اروپایی که در ظاهر خواستار حفظ برجام هستند به جای عمل به تعهداتشان و برخورد با نقض کنندگان برجام ، حفظ این معاهده را مشروط به جلب رضایت آمریکا عنوان می کنند.

مرتبط با این