صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

مجلسی ها به دنبال طرحی هستند تا عملکردشان برای مردم شفاف و روشن شود، طرحی که البته برخی از محورهای آن با اما و اگر های درون مجلسی همراه شد.

طرح شفافیت آرا طرحی است که مسئولیت پذیری، تعهد و پاسخگویی را پیامد ضروری رای نمایندگان می سازد و نظرات کارشناسی را جایگزین مخالفت و موافقت های یک سویه جناحی و سیاسی می کند و البته نقد و نظر کارشناسانه را بر سطحی نگری سیاسی اولویت می دهد. برخی از نمایندگان مجلس با بیان اینکه حق مردم است بدانند نماینده‌شان در مجلس چه می کند، ارائه این طرح را برای ارتقای کیفیت عملکرد نمایندگان ضروری می دانند.یکی از دلایل موفقیت برخی کشورها در دنیا همین شفافیت آراء در مسائل گوناگون است که این امر باعث می‌شود تا نماینده با مطالعه بیشتر، نظارت کارشناسانه ای نسبت به لوایح و طرح ها داشته و با تسلط بیشتری در صحن مجلس حاضر شوند.

مرتبط با این