صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سومین دوره اعتراضات جنبش ضد سرمایه داری در فرانسه با خشم،خشونت و خرابی همراه بود.