صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دونالد بر این باور است که نه تنها دو سال آینده بلکه چهار سال بعدی نیز ریاست جمهور آمریکا و درخدمت مردم خواهد بود.