صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

نهضت امام خمینی ره از سال 1342 همه ایران را تحت تاثیر قرار داد و کرمان نیز از این قاعده مثتثنی نبود.