صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

ایران اگر روزی تنگه هرمز را ببندد، تمامی کشورهای جهان با چالشی جدی روبه رو خواهند شد.

یکی از شاهراه های حیاتی برای کل جهان، تنگه هرمز است که در اختیار ایران می باشد و اگر روزی اراده به بستن آن نماید، قطعا کل دنیا با مشکل مواجه می شوند.

مرتبط با این