صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه دهه بعداز فروپاشی شوروی سابق، اکنون برای آمریکا سخت است که پایان دوران تک قطبی را باور کند.