صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سیاستمداران در آمریکا اذعان می کنند صحنه سیاسی کشورشان به سمت نفرت پیش می رود و شرایط فضای سیاسی در این کشور پیچیده تر خواهد شد.