صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

طنین فریاد انقلابی و استکبارستیزی

امروز مرد و زن، پیر و جوان در سراسر میهن اسلامی به میدان آمدند تا خشم و انزجار خود را از آمریکای جنایتکار و استکبار جهانی فریاد بزنند.

مرتبط با این