گفت‌وگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي فرهنگي

مسئول فرهنگی مركز تحقیقات سازمان فضای مجازی: شبکه ملی اطلاعات نیازمند پیوست فرهنگی است

هاشمی گفت: با وجود اینکه شبکه ملی اطلاعات زمینه ساز نظارت بر خدمات غیربومی خواهد شد اما نیازمند پیوست فرهنگی است.

1398/04/05
|
09:36

برنامه "گفت و گوی فرهنگی" با موضوع پیوست فرهنگی در رسانه و فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی با حضور دکتر محمدساجد هاشمی مسئول گروه فرهنگی مرکز تحقیقات و آینده پژوهی سازمان فضای مجازی و دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات، پژوهشگر پیوست فرهنگی شبکه ملی اطلاعات از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.

هاشمی در ابتدا با بیان اینکه پیامدهای مثبت و منفی فرهنگی اجرای هر طرح، پروژه و سیاست ملی باید مورد مطالعه قرار گیرد گفت: ضمن لزوم تقویت آثار فرهنگی مثبت طرحها، راهکارهای حذف آثار منفی فرهنگی نیز باید ارائه شود.

وی با بیان این مطلب افزود: پیوست فرهنگی ناظر بر شناخت و مدیریت پیامد طرح ها و سیاست هاست اما هر سیاستی یک بافت و زمینه اجتماعی - فرهنگی دارد که تحقق آن نیازمند تناسب با محیط فرهنگی - اجتماعی است.

مسئول گروه فرهنگی مرکز تحقیقات و آینده پژوهی سازمان فضای مجازی با اشاره به رابطه فرهنگ با فناوری گفت: برخی اصحاب علوم اجتماعی معتقدند فناوری رابط و میانجی طبیعت و فرهنگ است که در این معنا فناوری نشانه میل بشر به تسلط بر طبیعت است. اما به اعتقاد برخی اندیشمندان دیگر، فرهنگ دارای دو بخش معنوی و مادی است و فناوری ناظر به بخش دوم (مادی) است که در این معنا فناوری تجلی باورها و ارزشهای ماست.

دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات افزود: ما به عنوان انسان های ابزار ساز و صاحب فناوری، فناوری را بر اساس نیازهای برآمده از نظام باورها و ارزش های خود می سازیم و این فناوری ها نیز به باورها و ارزشهای ما جهت می دهند که در این صورت تغییر و تکامل فناوری به تغییر فرهنگ ما منجر شود.

وی در رابطه با ضرورت مطالعه فرهنگی بر فناوری ها یادآور شد: عدم تطابق فرهنگ مادی با فرهنگ معنوی می تواند یک گسل و حتی بحران فرهنگی ایجاد کند. به عنوان مثال، اگر یک فناوری فردگرا وارد جامعه ای با فرهنگ به شدت جمع گرا شود به شدت مسئله آفرین خواهد شد که از جمله پیامدهای آن می توان به از خودبیگانگی و تاخر فرهنگی اشاره کرد.

هاشمی با اشاره به نویسندگان و مجریان پیوست فرهنگی گفت: سیاست گذاری شش دسته بازیگر دارد که عبارت اند از نخبگان دیوانی، نخبگان سیاسی، نخبگان حرفه ای، نخبگان آزاد، رسانه ها و افکار عمومی.

وی با بیان اینکه سه دسته نخست، عمدتاً تعیین کننده سیاستها هستند و طبیعتاً پیوست فرهنگی نیز باید توسط همین افراد نوشته شود افزود: پیوست نگاری محدود به این سه گروه نیست، بلکه نخبگان آزاد، رسانه ها و افکار عمومی نیز باید وارد گفت و گو پیرامون آثار و ابعاد فرهنگی فناوری ها شوند.

مسئول گروه فرهنگی مرکز تحقیقات و آینده پژوهی سازمان فضای مجازی همچنین در رابطه با شبکه ملی اطلاعات یادآور شد: با گذشت سالها از ابلاغ شبکه ملی اطلاعات اما این طرح هنوز ناقص است و تا زمانی که کامل نشود فواید و نتایج لازم را نخواهد داشت.

هاشمی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات زیرساخت فضای مجازی کشور است و اساسی ترین قدم برای صیانت از استقلال و تمامیت ارضی کشور در عرصه سایبر به شمار می رود مطرح کرد: این شبکه منجر به شکوفایی خدمات و محتوای بومی ما و زمینه ساز حکمرانی و نظارت بر خدمات غیربومی خواهد شد اما با این وجود نیازمند پیوست فرهنگی است.

وی در رابطه با علت ضرورت پیوست فرهنگی برای شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: لزوم پیوست فرهنگی برای این شبکه زمانی است که این سیاست از قالب و فرم فنی خود خارج و وارد جریانات رسانه ای و سیاسی و افکار عمومی می شود.

دسترسی سریع
گفت و گوی فرهنگی