صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

اعلمی گفت: روس ها در گفتگو با آمریکا در خصوص ونزوئلا از یک موضع ضعیف برخوردار هستند چراکه م یدانند دولت مادورو در داخل این کشور ضعیف شده است.

هادی اعلمی فریمان، در مصاحبه با برنامه «رویداد »رادیو گفت وگو، با اشاره به آخرین تحولات ونزوئلا، تصریح کرد: در حال‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حاضر شرایط ونزوئلا به عرصه‌ای برای ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بت‌های استراتژیک بین آمریکا و چین و روسیه تبدیل شده است.

وی با اشاره به این که در جریان تحولات اخیر در این کشور جریان اپوزیسیون تلاش کرد که با یک ژست صلح طلبانه زمینه را فراهم کند تا کمک‌های بشر دوستانه آمریکا وارد ونزوئلا شود، ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ما این کشور در مقطعی این کمک‌ها را آتش زد و این موضوع از نظر افکار عمومی کار شایسته ای تلقی نشد، ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ضافه کرد: خوآن گوایدو و هو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رانش که خط و مشی آمریکا را دنبال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند به مرور زمان با توجه به برخی از اقدامات و حمایت‌های صورت گرفته در حال کسب نفوذ بیشتری در این کشور هستند.

این کارشناس مسائل آمریکای لاتین همچنین با اشاره به شکاف ایجاد شده بین برخی از نیروهای مسلح ونزوئلا با دولت مادورو و پناهنده شدن تعدادی از این نیروها به کلمبیا، تصریح کرد: این وضعیت موضع خوآن گوایدو را تقویت کرده است و او در سفر اخیری که به کشورهای منطقه آمریکا لاتین داشت تلاش کرد تا جایگاه خود را در بین مقامات این کشورها تثبیت کند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تاکید بر این که روس‌ها وارد بازی راهبردی با آمریکا در حوزه آمریکای جنوبی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند، چرا که این را می‌دانند آمریکایی‌ها در مورد آمریکا لاتین از حساسیت بالایی برخوردار هستند، بیا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد: بیشترین نگرانی روس‌ها به خاطر سرمایه‌گذاری های مالی است که در این حوزه انجام داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

اعلمی فریمان هچنین با اعتقاد بر این که اگر گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گو‌‌‌‌‌ی دو جانبه‌ای بین آمریکا و روس‌ها در ارتباط با ونزوئلا صورت بگیرد، روس‌ها درنهایت با آمریکا وارد معامله خواهند شد، اظهار کرد: اگر تنش در این منطقه به صورت تصاعدی افزایش پیدا کند ما شاهد اقدام قابل توجهی از سوی روس‌ها نخواهیم بود، آنها در گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گو‌‌‌ با آمریکا نیز از یک موضع ضعیفی برخوردار هستند چرا که می‌دانند دولت مادورو در داخل این کشور تضعیف شده است.

مرتبط با این خبر