صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

رئیس دفتر کرسی های نظریه پردازی دانشگاه دفاع ملی گفت: غرب از مجامع علمی و اساتید ما نظریه دان و نظریه خوان ساخته است؛ نه کسانیکه تولیدگر علم باشند؛ به تعبیر حضرت آقا مجامع علمی کشور، مصرف گرا هستند.

محمد قنداقی با حضور در برنامه "اینجا چراغی روشن است" با اشاره به اینکه غرب هیچگاه بازوی قدرت ساز علم و قدرت خود را به سایر کشورها ارائه نمی دهد، گفت: «جریان حاکم در کشور باید به سمت رویکرد تولیدی علم حرکت کند؛ همچنین در زیر ساخت ها و ساختارهای تولید علم، نظریه پردازی و مرجعیت علمی تحول ایجاد شود.»

وی یادآور شد: «لایه زیر ساختی، ساختاری و ساز و کاری تاثیراتی در تولید علم دارد؛ یعنی زیر ساخت های نظام علمی و آموزشی قبل از انقلاب بگونه ای تعبیه شده که متناسب با رویکرد تقلیدی بوده است.»

قنداقی همچنین ساختارهای نظام علمی را نیز مبتنی بر همین ساز و کارها دانست و افزود: «اگر قرار باشد از سه رویکرد فوق به سمت تولید علم حرکت کنیم، بایستی در سه لایه زیر ساختی تغییرات جدی ایجاد و متناسب با رویکرد تولیدی حرکت کنیم.»

وی در عین حال تاکید کرد که در این مسیر نباید تمام دستاوردهای غرب را بر هم زند و افزود: «ساز و کارهای غرب از مجامع علمی و اساتید ما نظریه دان و نظریه خوان ساخته است؛ نه کسانیکه تولیدگر علم باشند و به تعبیر حضرت آقا مجامع علمی کشور، مصرف گرا بودند [و هستند]!»

قنداقی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو اظهار داشت: «با نگاهی که به جهان، انسان و جامعه داریم و تعریف های صورت گرفته، باید ایده پردازی و نظریه پردازی در رشته های مختلف داشته باشیم تا سر از التقاط و چندگانگی در نیاوریم.»

رئیس دفتر کرسی های نظریه پردازی دانشگاه دفاع ملی تولید علم را از ارکان مرجعیت علمی خواند و تصریح کرد :«مرجعیت علمی یکی از ارکان تمدن سازی و اقتدار است؛ بنابراین اگر خواهان تمدن سازی هستیم که در اسناد فرادستی نیز مصوب شده است، بایستی مرجعیت علمی در حوزه علم و فناوری جهان کسب کند.»

مرتبط با این خبر

  • غرب، رهیافت های علمی خود را در طبق اخلاص نمی گذارد

  • امریکا حتی در عرصه علم کشورها را زیر یوغ خود می گیرد

  • عالم بودن؛ شرط بصیرت نیست

  • تقویت روحیه نقادی به افزایش تولید علم می انجامند

  • یکی از الزامات نظریه پردازی، آزاد اندیشی است

  • کرسی های نظریه پردازی، ابزاری برای درک بهتر قوانین حاکم بر جهان است

  • علم در حصار قدرت و ثروت کشورهای غربی است

  • در قرون وسطی جاده فرهنگ و علم اسلامی به اروپا یک طرفه بود

  • مسئولان علمی کشور فریب غرب را نخورند