فردای روشن نوروز99 از ساعت 09:00 - 16:40 - 23:55 به مدت 10 دقیقه

رادیو گفت و گو

فرداي روشن

یك دكترای اقتصاد گفت: نقشه جامع علمی کشور ثمره ای برای صنعت و دانشگاه ندارد

علی باریکانی اظهار داشت: تعیین هدف های بزرگ، زمانی امکان پذیر است که دانشجو یا مسئول دانشگاهی به مسیر حرکت خود اشراف کامل داشته باشد.

1397/04/09
|
09:00

برنامه فردای روشن با موضوع بررسی وضعیت پژوهش در دانشگاه های کشور به ویژه دانشگاه تهران، با حضور باریکانی (دکترای اقتصاد) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه علی باریکانی با اشاره به این که بسیاری از پژوهش های دانشگاهی فاقد روند فکری یکسان هستند، گفت: تولید علم در کشور باید بتواند علاوه بر آمیختگی با صنعت، نیازهای روز جامعه را برطرف کرده و به دانشی کاربردی مبدل شود.

وی با اشاره به نقشه جامع علمی کشور، اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به فعالیت های صورت گرفته در حوزه پیوند صنعت و دانشگاه، هر دو بخش دانشگاه و صنعت از عملکرد یکدیگر ناراضی هستند.

این دکترای اقتصاد با اشاره به دو کارکرد حصولی و حضوری علم در دانشگاه ها، تصریح کرد: دانشگاه های ایران در اکثر برنامه های خود بر ترویج و آموزش علم حضوری تاکید دارند، به طوری که در نتیجه فراگیری علم حضوری جنبه های حصولی علم برای دانشجو مشخص شوند.

وی با اشاره به تناسب ورود داده ها به دانشگاه و خروجی های حاصل از داده ها، توضیح داد: عدم تعادل میان ورود و خروجی داده ها در دانشگاه های کشور یکی از مهم ترین چالش هایی است که فضای پژوهشی را درگیر کرده است.

علی باریکانی با اشاره به آخرین قوانین دفاعیه دکترا در دانشگاه های کشور، اظهار داشت: بر اساس قوانین جدید دانشجویان دکترا علاوه بر پایان نامه خود برای اتمام تحصیلات خود باید دو مقاله jcr به چاپ برسانند؛ در حالی که ممکن است دانشجویان ورود به این مقطع خروجی متناسب با انتشار این استاندارد از مقاله ها را نداشته باشند.

وی با اشاره به این که بسیاری از قوانین پژوهشی کشور با تکیه بر استدلال های غلط شکل گرفته اند، اذعان داشت: تعیین هدف های بزرگ زمانی امکان پذیر است که دانشجو یا مسئول دانشگاهی به مسیر خود اشراف کامل را داشته باشد.

این دکترای اقتصاد با اشاره به این که نقشه جامع علمی کشور ثمره ی خاصی را برای صنعت و دانشگاه نداشته است، خاطر نشان کرد: بسیاری از سیاست های دانشگاهی کشور با تکیه بر نگاه ها و اهداف کلی وضع شده اند.

وی با اشاره به رتبه تولید علمی کشور، اذعان داشت: کشور ایران توانست در سال 2016 رتبه علمی 17 دنیا را در حوزه تولید علم به خود اختصاص دهد، در حالی که از این تولید علم خود در روند صنعتی شدن هیچ بهره ای نمی برد.


دسترسی سریع
فردای روشن