هاشور شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت باید برنامه های شفافی درباره آزادی های اجتماعی ارائه دهد

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: باید الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت، تعاریف و برنامه های شفافی نسبت به آزادی های اجتماعی و مدیریت سیاسی و اقتصادی و همچنین ارزشیابی و نظارت در جامعه ارائه کند.

1397/07/29
|
08:51
|

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت و با حضور دکتر علی احمدی جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به روی آنتن رفت.

علی احمدی در آغاز با بیان اینکه از نهضت مشروطیت به این سمت، به نظر می رسد برای اداره جامعه و برنامه ریزی همواره دو نگاه وجود داشته است، گفت: یک نگاه ایجابی که مبتنی بر الگوی بومی و ایرانی برای اداره جامعه بوده است. یک نگاه نیز سلبی بوده که مبتنی بر برنامه ریزی ها و نظریه های بیرونی لیبرالیستی و سوسیالیستی بوده است و این دو نگاه همواره در جامعه حاکم بوده است.

وی اضافه کرد: هر جامعه با توجه به فرهنگ و ارزش های دینی، باید الگو و برنامه های پیشرفت خودش را مبتنی بر فرهنگ و ارزش های خودش تعریف کند و به عبارت دیگر، یک الگوی بومی را برای کشور اجرا کند و با توجه به اینکه ایران یک جامعه اسلامی است، الگویی هم که در ایران باید وجود داشته باشد، ایرانی و اسلامی خواهد بود. قطعا این دیدگاه در تقابل با دیدگاه های سلبی غربی است و آن ها نیز اجازه نمی دهند الگوی بومی در کشور حاکم شود.

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره الزامات اجرای الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت اظهار کرد: باید الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت، تعاریف و برنامه های شفافی نسبت به آزادی های اجتماعی و مدیریت سیاسی و اقتصادی و همچنین ارزش یابی و نظارت در جامعه ارائه کند. اگرچه تاکنون رگه هایی از آن در کشور وجود داشته است، اما آن را تبدیل به الگوی پیشرفت در جامعه نکرده ایم.

وی با اشاره به فراخوان رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کرد: نخبگان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و همچنین اقتصادی باید دست به دست هم دهند و الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت که به جامعه ایرانی نگاه ایجاد دارد را طراحی کنند. جامعه ایرانی توان طراحی یک الگو و مبتنی بر ارزش های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور را دارد.

احمدی تاکید کرد: برای پیاده سازی و اجرای الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت، باید استانداردها و معیارهای معینی را تعریف کنیم.

دسترسی سریع
هاشور