صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه الی چهارشنبه از ساعت 9:30 به مدت 25 دقیقه

رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: میزان مرگ و میر ناشی از سرطان در ایران از متوسط جهانی کمتر است، اما افزایش مرگ و میر حاصل از سرطان در کشورهای در حال توسعه برجسته تر است.

علی مطلق در برنامه «روزنه» رادیو گفت و گو در پاسخ به این پرسش که کشور ما از لحاظ پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان در چه وضعیتی است، گفت: میزان بروز سرطان با شاخصی نظیر تعداد افراد مبتلا در هر صد هزار نفر بیان می شود که بر اساس هرم سنی جمعیت آن کشور صورت می گیرد تا قابلیت مقایسه با کشورهای دیگر را داشته باشد.

او با مقایسه ایران و جهان در خصوص ابتلا به سرطان عنوان کرد: در ایران بر اساس هرم سنی جمعیت تطبیق داده شده با جمعیت جهانی، میزان بروز سرطان در مردان 158 و در زنان 131 نفر از هر صد هزار نفر است که به طور متوسط در هر دو جنس 142 نفر است. آمار بروز سرطان در جهان با کنار گذاشتن سرطان های پوستی، 205 در مردان و 165 در زنان از هر صد هزار نفر است و بروز سرطان در ایران کمتر از شاخص های جهانی است.

رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: مانند تمام کشورهای در حال توسعه ظرف یک دهه گذشته و یک دهه آینده بروز سرطان رو به افزایش است.

او در خصوص بیشتر شدن تعداد مرگ و میر بر اثر بروز سرطان در کشورهای در حال توسعه به نسبت دیگر کشورها توضیح داد: در ایران نیز میزان مرگ و میر ناشی از سرطان از متوسط جهانی کمتر است، اما افزایش مرگ و میر حاصل از سرطان در کشورهای در حال توسعه برجسته تر است.

مطلق با اشاره به اینکه علت اصلی افزایش بروز سرطان در جهان، افزایش امید به زندگی است و در کشورهای توسعه یافته ظرف چند دهه گذشته این اتفاق رخ داده، افزود: این کشورها به نهایت افزایش امید به زندگی رسیدند، اما در کشورهای در حال توسعه این روند هنوز تکمیل نشده است.

او تصریح کرد: واضح است که میزان امید به زندگی و نسبت جمعیت سالمند افزایش پیدا می کند و تا رسیدن به نهایت امید به زندگی، میزان بروز سرطان نیز افزایش پیدا می کند.

رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص میزان امید به زندگی در ایران توضیح داد: امید به زندگی در ایران حدود 59 سال بود، اما اکنون به بیش از 75 سال رسیده و این بازه سنی دقیقا زمانی است که میزان بروز سرطان بیشتر می شود. شیوه زندگی نامناسب و عوامل محیطی از جمله عوامل دیگر ابتلا به سرطان است که در درجه دوم و سوم قرار می گیرند.

مطلق درباره مهمترین دلیل مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه بر اثر سرطان گفت: مهمترین علت بالاتر رفتن مرگ و میر بر اثر سرطان به نسبت کشورهای توسعه یافته این است که هم سرطان دیر تشخیص داده می شود و هم امکانات تشخیصی درمانی برای سرطان به اندازه کافی نیست.

مرتبط با این خبر

  • 5 هزار مگاوات انرژی های پاک تا پایان برنامه ششم توسعه باید محقق شود

  • تنوع زیستی مثل بیمه پایداری زیستی را تضمین می کند

  • بایوگاز دریایی از انرژی را برای ما ایجاد می کند

  • خودبیمار انگاران از اضطراب و افسردگی رنج می برند

  • تکلیفی برای فرهنگ پسماند در مراکز آموزشی تعیین نشده است

  • راحتی فرد مهمترین موضوع در استفاده از کفش است

  • ارتباط تنگاتنگی بین ژن و توانایی ورزشی افراد برقرار است

  • آگاه به مقدار استفاده از آنزیم ها برای پاکسازی لباس باشیم

  • آنتن های امواج ماکروویو را در یکسال گذشته بومی سازی کردیم

  • هر نوع افزودنی مجاز نیست و باید حد مصرف رعایت شود