كاهش تعهدات برجامی 196 مورد در 0.4521 ثانیه یافت شد

دسترسی سریع