نظر سنجی

به نظر شما مهمترین راهبرد دشمنان نظام برای فشار حداکثری بر ایران در حال حاضر کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

بازتاب

دسترسی سریع