گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

زیادلو در مصاحبه با رادیوگفتگو: اقتصاد دریامحور؛ پتانسیل ویژه مناطق آزاد دریایی

مدیرسابق سرمایه گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد دسترسی به اقتصاد دریا محور را از زمینه های جاذب در این مناطق دانست و افزود: استقرار مناطق آزاد در کنار دریا ما را به یک پتانسیل اقتصاد دریا محور می رساند.

1398/02/31
|
09:30

فروزان زیادلو در رابطه با تناسب میزان جذب سرمایه گذاری با ظرفیت مناطق آزاد کشور اظهار داشت: مناطق آزاد ایران پتانسیل های زیادی برای جذب سرمایه گذاری خارجی دارند و مهمترین هدف از تأسیس این مناطق افزایش ورود سرمایه گذار خارجی به کشور است.

وی با اشاره به مهمترین پتانسیل های مناطق آزاد برای جذب سرمایه گذاری گفت: قوانین و مقررات تسهیل کننده در این مناطق، معافیت مالیاتی به مدت بیست سال، معافیت ارزش افزوده، لجستیک و کریدورهای حمل و نقلی بین المللی، معافیت کامل بر ورود خطوط تولید و مواد اولیه و عدم ضرورت ویزا برای خارجی ها از مهم ترین ظرفیت ها و تسهیلات مناطق آزاد ایران به شمار می روند.

کارشناس مناطق آزاد، دسترسی به اقتصاد دریا محور را از زمینه های جاذب در این مناطق دانست و افزود: استقرار مناطق آزاد در کنار دریا ما را به یک پتانسیل اقتصاد دریا محور می رساند که متاسفانه در برنامه های توسعه اقتصادی کشور توجهی به این موضوع نشده است.

مدیر سابق امور سرمایه گذاری در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به آمار جذب سرمایه گذاری خارجی ایران از سال 1392 یادآور شد: میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در سال 1392 حدود 35 میلیون دلار بوده اما این آمار در سال 1395 به 3,3 دهم میلیارد دلار رسید. مشابه این وضعیت در مناطق آزاد نیز در سال 1392 وجود داشته و در سال 1395 با آغاز بحث برجام شاهد قراردادهایی در حد 2,5 میلیارد دلار در این مناطق هستیم.

زیادلو همچنین خاطرنشان کرد: امارات در سال 1395 حدود 69 میلیارد دلار جذب سرمایه گذار خارجی داشته این درحالیست که جذب سرمایه گذاری در ایران 3,3 دهم میلیارد دلار و در مناطق آزاد 2,5 میلیارد دلار بوده است. بنابراین عملکرد ما در اقتصاد داخلی موفق بوده اما در قیاس با سایر کشورها موفق عمل نکردیم.

وی با اشاره به نحوه جذب سرمایه گذاری در این مناطق گفت: ماده 13 قانون تأسیس مناطق آزاد به جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره کرده و آئین نامه هیئت وزیران نیز شرایط و مقررات تفصیلی مربوط به جذب سرمایه گذاری خارجی را مشخص کرده است. مهم ترین مسئله مورد اشاره قانون و آئین نامه، تضمین اصل سرمایه گذاری خارجی از سوی دولت و سازمان های مناطق آزاد و خارج کردن بهره سرمایه ناشی از تولید است.

زیادلو با اشاره به عملکرد ضعیف ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی در این مناطق نسبت به دیگر کشورهای دنیا گفت: مناطق آزاد با وجود پتانسیل های فیزیکی و عینی و همچنین برخورداری از قوانین تسهیلگر اما آنگونه که باید موفق به جذب سرمایه گذاری خارجی نشده اند.

این کارشناس مناطق آزاد از غفلت از جذب سرمایه گذاری داخلی در توسعه مناطق آزاد انتقاد کرد و گفت: اقتصاد دولتی ایران نقش بخش خصوصی را در زمینه فعالیت های اقتصادی تضعیف کرده است. تصور مدیران ما این است که وجود قوانین پشتیبان و فرصتها موجب جذب سرمایه گذاری در این مناطق می شود درصورتیکه جذب سرمایه خارجی در شرایط رشد اقتصادی و از محل سرمایه گذاری داخلی محقق خواهد شد.

وی در رابطه با ضرورت راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری در مناطق آزاد برای حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان بیان داشت: راه اندازی این صندوق ها زمینه های جذب سرمایه گذاری خارجی و حمایت از تولید را در مناطق آزاد فراهم می کند.

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی