صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

شهسواری گفت: بسیاری از آموزش های غیررسمی در خود مدارس اتفاق می افتد. رفتار و گفتار و حتی طرز لباس پوشیدن معلم به دانش آموزان آموزش می دهد.

برنامه " گفت و گوی فرهنگی" رادیو گفت و گو با موضوع چالش های آموزش عمومی غیررسمی با حضور دکتر معصومه شهسواری دبیر فیزیک آموزش و پرورش و کارشناس فیزیک پژوهش سرای دانش آموزان جوان روانه آنتن شد.

شهسواری در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان داشت: آموزش رسمی آموزشی است که منجر به دریافت مدرک می شود. در عصر ارتباطات امروزی افراد به ویژه دانش آموزان نیاز هایی دارند که معلم و مدرسه نمی توانند پاسخگوی آن باشند به همین دلیل به تدریج نیاز به آموزش رسمی احساس می شود.

وی افزود: آموزش های غیررسمی به دو بخش ارادی و غیرارادی تقسیم می شود. بخش ارادی زمانی است که فرد احساس نیاز به آموزش ورزش و یا دیگر مهارت ها می کند اما بخش غیرارادی به این معناست که افراد به صورت اتفاقی به آموزش های غیررسمی تمایل پیدا می کنند.

کارشناس فیزیک پژوهش سرای دانش آموزان جوان خاطرنشان کرد: البته بسیاری از آموزش های غیررسمی در خود مدارس اتفاق می افتد. رفتار و گفتار و حتی طرز لباس پوشیدن معلم به دانش آموزان آموزش می دهد. این بخشی از آموزش هاست که در ساخت فرهنگ کشور نقش مهمی دارد. نقش تخصصی یک بخش از آموزش است اما نقش معلم و مدیر مدرسه در آموزش غیررسمی است که می تواند آموزش و پرورش را موفق کند.

شهسواری در ادامه برنامه گفت و گوی فرهنگی رادیو گفت و گو اظهار داشت: در حال حاضر بخشی از آموزش های غیررسمی مانند مشارکت و یا همدردی کردن در مدارس ارائه می شود. اگر تنها به نقش تخصصی آموزش ها در مدارس تمرکز کنیم از بسیاری از مسائل مهم دور خواهیم شد.

وی افزود: نکته کلیدی برای یادگیری مادام العمر پی بردن به نوع و مطلب آموزشی است. این همان مهارتی است که در آموزش های غیر رسمی به افراد ارائه می شود.

کارشناس فیزیک پژوهش سرای دانش آموزان جوان مطرح کرد: وقتی دانش آموزان را گروه بندی می کنیم تربیت فردی آنها برای تعامل اجتماعی با دیگران مشخص می شود.

شهسواری اضافه کرد: آموزش یک مهارت و فناوری با آموزش یک موضوع نظری متفاوت است که باید به آن توجه کرد.

مرتبط با این خبر

  • نقش رسانه عکاسی و تاثیر آن بر توسعه گردشگری

  • نقش مشارکت مردمی در افزایش جذابیت کتابخانه های عمومی

  • روند افولی مطالعه عمیق در نسل جدید دانشگاهی

  • به کارگیری ظرفیت فضای مجازی برای افزایش سرانه مطالعه

  • گفتگوی فرهنگی از سرانه مطالعه و راهکارهای افزایش آن می‌گوید

  • طراحی سیستم و قوانین داخلی از ملزومات حمایت از نشر

  • کپی کتاب ها توسط ناشران یک معضل فرهنگی است

  • ناشران چگونه می توانند نقض حقوق خود را پیگیری کنند؟

  • تکثیرغیرقانونی کتاب در نمایشگاه های زیرپله ای

  • ضرورت طراحی سامانه رهگیری کتاب برای جلوگیری از قاچاق