بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

عضو كمیسیون حقوقی و قضایی و اصل 90 مجلس: تهدید دولت توسط مجلس یازدهم!

فرهاد تجری با اشاره به عزل و نصب‌ها در وزارت خانه‌ها، گفت: در این زمینه هیچ ساز و کار روشنی در قانون وجود ندارد و اصل تفکیک قوا و عدم دخالت قوا در انتصابات امور دیگر قوا، سبب می شود مجلس نتواند در امور اجرایی و مدیریتی ورود کند.

1399/02/24
|
11:27
|

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص چگونگی ورود مجلس به عزل و نصب وزارت خانه ها با دکتر فرهاد تجری عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و اصل 90 مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

فرهاد تجری در آغاز با اشاره به عزل و نصب هایی که در وزارت خانه ها صورت می گیرد، گفت: در این زمینه شاید هیچ ساز و کار روشنی در قانون وجود داشته باشد و اساسا اصل تفکیک و عدم دخالت قوا در انتصابات امور دیگر قوا، سبب می شود مجلس نتواند در امور اجرایی و مدیریتی ورود کند.

این نماینده مجلس یادآور شد که دولت سقف معینی از وزرا را در اختیار دارد و در طول عمر خود باید آن سقف را رعایت کند و در صورتی که وزرا با برکنار شدن و استعفا از حد نصاب خارج شوند، باعث می شود تمام دولت به رای اعتماد گذاشته شود و به همین جهت روسای دولت ها رعایت می کنند این قاعده نقض نشود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به یک اصل نانوشته در انتصابات اشاره و بیان کرد: در زمینه انتصابات وزرا، یک قانون نانوشته و عرفی وجود دارد که تفاهم نامه هایی با کمیسیون های مربوطه و رئیس مجلس و فراکسیون های مجلس صورت می گیرد.

وی به روی کار آمدن مجلس یازدهم اشاره کرد و افزود: در مجلس آینده هماهنگی با دولت فعلی خیلی بیشتر از مجلس دهم نخواهد بود و از حیث استیضاح و از حد نصاب قانونی افتادن، دولت را تهدید می کند.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی