صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

روزهای ماه مبارك رمضان از ساعت 18:45 به مدت 50 دقیقه

عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران بیان کرد: در جریان رنسانس دو اتفاق مهم در غرب رخ می دهد که اتفاق نخست افول کلیسا است و مقوله اصلی دوم ظهور و رشد علوم تجربی است ضمن اینکه نحوه نگرش به این علوم در دوره مدرن کاملا متفاوت است.

برنامه «رهیافت» رادیو گفت وگو با موضوع دین و تجدد و چگونگی جمع این دو موضوع با حضور حجت الاسلام مهدی عبداللهی، عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به روی آنتن رفت.

حجت الاسلام مهدی عبداللهی در آغاز با اشاره به مفاهیم دین و تجدد گفت: مقصود از دین آئین ها و مقرراتی است که ناظر بر سعادت است که خود این مقررات برآمده و مبتنی بر دسته باورها و اعتقادات است. بر همین اساس ادیان را به حق و باطل تقسیم می کنیم و در قرآن، کفار هم به یک دین نسبت داده می شوند و در واقع آنها نیز مقید به آئین و مقرراتی هستند که برآمده از دسته باورها و اعتقادات است. امروزه منظور ما از دین حق، اسلام است.

وی با بیان اینکه مدرنیته سابقه ای بیش از اسلام دارد، اظهار داشت: در ظرف مدرنیته یا تجدد، می توان آن را با مسیحیت نیز مقایسه کرد. مدرنیته به لحاظ لغوی به معنی امروزی و امر حادث و جدید است اما در اصطلاح مدرنیته، به هر مولفه و ابزار جدید و نویی مدرنیته اطلاق نمی شود بلکه منظور از مدرنیته نگرشی است که در دوران مدرن بر اندیشه انسانی حاکم شده است و این دوران در فرهنگ و تمدن غربی پس از دوره رنسانس پدید آمده است.

عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران بیان کرد: در دوره مدرنیته یا تجدد، نگرش جدیدی در اندیشه مغرب زمین حاکم شده است که با روش پیش از خودش یعنی اندیشه و جهان بینی به ظاهر الهی قرون وسطی، تفاوت بنیادین دارد. فلسفه ای که در این دوران ظهور کرده است را فلسفه مدرن می نامند و در حقیقت در دوره قرون وسطی جهان بینی الهی و دینی حاکم است.

وی خاطرنشان کرد: پس از قرون وسطی و در جریان رنسانس دو اتفاق مهم در غرب رخ می دهد که اتفاق نخست افول کلیسا است؛ کلیسایی که همه وجوه و مناسبات انسانی را در مغرب زمین در اختیار داشته است و پس از تقریبا ده قرن حضور پر رنگ در دنیای غرب به جهت دلایلی، تسلط خودش را از دست می دهد. مقوله اصلی دوم دوره رنسانس ظهور و رشد علوم تجربی است هر چند در قرون وسطی رشد و پیشرفت علوم تجربی را شاهد بودیم اما نحوه نگرش به این علوم در دوره مدرن کاملا متفاوت بوده است.

حجت الاسلام عبداللهی ادامه داد: در قرون وسطی معرفت به جهان و معرفت به طبیعت به مثابه شناخت نعمت ها و مخلوقات خداوند متعادل است و طبیعت به مثابه آیات خداوند مورد مطالعه قرار می گیرد اما در دوره مدرن، معرفت به جهان و طبیعت برای سلطه و مهار طبیعت است.

مرتبط با این خبر

  • محوریت «منبر» در ایران، سبب شده فضای مجازی در عرصه ترویج دین کمرنگ باشد

  • سکولاریسم از اصول ضددینی به عنوان مبنای اخلاقی دفاع می کند

  • انسان مدرن به امور ماورایی و معاد بی اعتنا است

  • رهیافت به دنبال دینداری در عصر فضای مجازی

  • شان اخلاق در مدرنیته از خدا به انسان کاهش پیدا کرد

  • تکیه نکردن به آموزه های وحیانی و الهی از ثمرات سکولاریسم است

  • تغییر نگرش به انسان در عصر مدرنیته؛ گسست تاریخی و ایجاد بدبینی

  • قدر مشترک فیلسوفان دوره مدرنیته، سکولاریسم است

  • دین بدون شریعت؛ افتخار دین مسیحیت در دوره مدرنیسم

  • تضعیف علوم انسانی در ایران منجر شده، اقتصاد تعیین کننده امورات کشور باشد