قاصدک نوروز 98 از ساعت 16:00 به مدت 20 دقیقه

رادیو گفت و گو

قاصدك

یك كارشناس مسائل رسانه : آموزش سواد رسانه ای به عنوان یک ضرورت درسیستم آموزش و پرورش پذیرفته نشده است

یک کارشناس مسائل رسانه تاکید کرد : باید معلمان آموزش ببینند که چگونه می توانند با نگاه ایجابی ،تفکر انتقادی در مورد سواد رسانه ای و چگونگی برخورد با محتوای رسانه ها را به دانش آموزان منتقل کنند و آنها را در این زمینه تعلیم دهند .

1398/01/16
|
17:42

سارا میرقاسمی، در برنامه «قاصدک» که با محوریت «سواد رسانه ای» از آنتن رادیو گفت وگو پخش می شد،در بخش ابتدایی سخنان خود با بیان این که در جوامع در حال توسعه و یا جهان سومی با مفهوم تاخر فرهنگی مواجه هستیم ، توضیح داد :در این جوامع ابزار و تکنولوژی های نوین در اختیار شهروندان قرا داده می شود ،بدون این که اموزش و فرهنگ لازم در مورد نحوه استفاده از این ابزار و تکنولوژی به مصرف کنندگان ارائه شود که در این ارتباط به عنوان نمونه می توان به مقوله اینترنت و نحوه مواجهه مردم کشورهای درحال توسعه با این ابزار اشاره کرد .

این دانشجوی دکتری ارتباطات با بیان این که عموما به کشورهای جهان سوم ابزار و تکنولوژی به صورت محصول بسته بندی شده، ارائه می شود و برخی از نخبگان و تصمیم گیران این کشورها نیز با رویکرد مقابله ای و سلبی با آن برخورد می کنند و نگاه محدود کننده به آن دارند به جای این که نگاه ایجابی داشته باشند و سعی کنند به شهروندان شان در مورد نحوه استفاده از این تکنولوژی های نوین آموزش های لازم را ارئه دهند ، ادامه داد : انها در راستای نگاه محدود کننده خود شهروندان را تشویق می کنند که از این ابزارها استفاده نکنند وازآنها فاصله بگیرند .

میرقاسمی با بیان این که آموزش سواد رسانه ای از سال 1960 در جوامع توسعه یافته با محوریت آموزش والدین آغاز شد و به مررو زمان رویکرد آموزشی در این زمینه تغییر کرد و آموزش دانش آموزان در الویت قرار گرفت،خاطرنشان کرد :در واقع جوامع توسعه یافته که خود سازندگان تکنولوژی های جدید در حوزه رسانه هستند به این نتیجه رسیدند که باید به دانش آموزان به عنوان تاثیرپذیرترین مخاطبان رسانه ها به صورت مستقیم در این زمینه اموزش دهند و در همین چارچوب نقش مدارس و معلم ها در این ارتباط مورد توجه جدی قرار گرفت .

وی با اشاره پررنگ شدن نقش معلمان و حوزه آموزش و پروش در انتقال مفاهیم سواد رسانه ای به دانش آموزان،تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر دانش آموزان ایرانی در پایه دهم تحصیلی با این مفاهیم اشنا می شوند در صورتی ضرورت دارد آنها در پایه های پایین تر با این موضوع و مفاهیم آن آشنا شوند و از دیگر سو از توانمندی و مهارت افراد متخصص برای آموزش این علم استفاده شود .

این کارشناس مسائل رسانه با بیان این که به نظر می رسد هنوز آموزش سواد رسانه ای به عنوان یک ضرورت به صورت عینی درسیستم آموزش و پرورش کشور پذیرفته نشده است ،تاکید کرد :باید معلمان اموزش ببینند که چگونه می توانند با نگاه ایجابی ،تفکر انتقادی در مورد سواد رسانه ای و چگونگی برخورد با محتوای رسانه ها را به دانش آموزان منتقل کنند و آنها را این زمینه تعلیم دهند به نحوی که دانش آموزان به مرور بتوانند اخبار حقیقی و دروغین را از یکدیگر تشخیص دهند و در نهایت به تولید کننده محنوای رسانه ای در کشور متناسب با فرهنگ بومی کشور تبدیل شوند .

دسترسی سریع
قاصدک