صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

موضعگیری رئیس جمهور آمریکا درباره توافق هسته ای ایران، با واکنش محافل سیاسی رسمی و رسانه ای فرانسه و اتحادیه اروپا همراه بوده است.

مرتبط با این