صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

تعیین ضرب العجل قطعی و همچنین اخذ تضمین های عینی و عملی در مذاکره با اروپایی ها اجتناب ناپذیر است.

مرتبط با این