صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق، با تفکرات کودکانه و عدم شناخت از شرایط آن زمان در آرزوی فتح ایران ماند و در این مسیر خون های زیادی ریخت وی بعد از مرگ صدام حسین ناپدید شد، سال 1395 پدر اطلاعاتی داعش، مسعود رجوی را مرحوم خواند.