روزنه شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 25 دقیقه

روزنه| 23شهریور

روزنه| 23شهریور

1399/06/23
|
12:41

با موضوع استفاده از صفحات خورشیدی به جای نفت و گاز، انرژی خورشیدی "انرژیهای تجدید پذیر" به جای نفت و گاز" انرژیهای تجدید ناپذیر" با حضور سلطانی(تهیه كننده)، ساكی(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با خانم نرجس رضازاده(كارشناس بخش علم و زندگی)، خانم سودابه كامران(كارشناس بخش تجربه جهانی)، مهندس سید مجتبی سیادت(كارشناس انرژیهای تجدیدپذیر) و خانم شبنم طوفانی(كارشناس بخش نقطه سرخط)

دسترسی سریع
روزنه