روزنه شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 25 دقیقه

روزنه | چهارشنبه 21 مهر

تولید محصولی برای تشخیص بافت ها در آزمایشگاه ها توسط یک شرکت دانش بنیان کشورمان- چرا مسئله جمعیت موضوع اورژانسی برای جامعه ایرانی است؟ برگزاری رویداد مس از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

1400/07/25
|
10:9

با حضور خانم معصومه اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، علی شهبازی(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با خانم آزاده فراهانی(كارشناس بخش علم و زندگی)، دكتر صالح قاسمی(دبیر مركز مطالعات جمعیت ایران)، خانم فروغ دولت آبادی(كارشناس بخش معرفی شركتهای دانش بنیان)، خانم مرضیه شاوردی(مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شكوفایی ریاست جمهوری) و خانم نرجس رضازاده(كارشناس بخش تجربه جهانی)

دسترسی سریع
روزنه