روزنه شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 25 دقیقه

روزنه | دوشنبه 26 مهر

استمرار در ورزش در کنترل، پیشگیری و درمان بیماریها- ویژه روز تربیت بدنی، ورزش همگانی- ورزش همگانی در کانادا- معرفی کتاب دویدن برای همه- ورزش و توانبخشی- تعامل والدین و مسئولین مدرسه در انجمن اولیا و مربیان

1400/07/27
|
13:12

با حضور بهزاد محمودزاده(تهیه كننده)، آرش آذردرخش(كارشناس مجری)، خانم ربانی(آیتم ساز) و ارتباط تلفنی با خانم عادله حسینی(كارشناس بخش علم و زندگی)، خانم دكتر فاطمه شفیعی(معاون اداره كل مشاركتهای اجتماعی وزارت ورزش و جوانان)، خانم هاجر اصغری(كارشناس بخش تجربه جهانی)، خانم فریده جریری(كارشناس بخش معرفی كتاب)، دكتر فرشاد غزالیان(رئیس كمیته توانبخشی فدراسیون پزشكی، ورزشی) و خانم نازنین مسگرزاده(مشاور و روانشناس بالینی)

دسترسی سریع
روزنه