صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

روزهای ماه مبارك رمضان از ساعت 18:45 به مدت 50 دقیقه

زمان پخش: روزهای ماه مبارک رمضان

ساعت پخش برنامه: 18:45

مدت برنامه: 50 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

میزگردی در حوزه «بررسی رابطه دین و تجدد» با حضور اندیشمندان و نخبگان این حوزه

با زیر محورهایی مانند: بررسی سنت و تجدد با محور دین باوری و نوگرایی، مولفه های اصلی مدرنیسم و تعارض آن با مبانی دینی، رابطه دین و مدرنیته با تاکــید بر حقــوق و اخــلاق، پوشیدگی دین در مدرنیته و برخورد متناقض با معنویت، تقابل حق محوری تجدد و تکلیف مداری دین و سنت، تعارضهای سنت و تجدد از نگاه شهید مطهری، تعارضات دین و مدرنیته در بعد قانونگــذاری، تعارضات دین و مدرنیته در اندیشه های سیاسی، تعارضات دین و مدرنیته در اندیشه های اقتصادی، تعارضات دین و مدرنیته در مسائل فرهنگی، تعارضات دین و مدرنیته در مسائل فرهنگی، تعارضات دین و مدرنیته در سه مولفه کار، ورزش و تفریحات و ...

همکاران ما