بحران خودکشی در انگلیس

نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و روحیه فرد گرایی در کشورهای صنعتی به ویژه اروپایی بستری مناسب برای گسترش بحران خودکشی را فراهم کرده است.

1397/10/05
|
13:54
دسترسی سریع