صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

برنامه گفت و گوی اجتماعی رادیو گفت و گو با محوریت بحران سالمندی در ایران در گفت و گو با خانم دکتر مهین السادات عظیمی (رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)


با حضور بنی صفار(تهیه کننده)،
حسن زاده(کارشناس مجری)،
شادمان(گوینده آیتم)،
خانم محمودزاده مظفری(گوینده آیتم)،
خانم دکتر مهین السادات عظیمی(رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)،
خانم دکتر نسیبه زنجری(عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سازمان توانبخشی و بهزیستی)،
خانم دکتر عاطفه خادمی(دکترای سیاستگذاری فرهنگی)،
دکتر محسن سلمان نژاد(رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان)
و ارتباط تلفنی با سیدحسن موسوی(رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران)

مرتبط با این