ترنج دوشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

کمیت و کیفیت گفتگوهای فعلی تحت تاثیر فضای مجازی قرار گرفته است

دکتر هادی البرزی در برنامه ترنج بر گفتگوی موثر در خانواده فارغ از فضای مجازی تاکید کرد.

1399/03/27
|
10:11
دسترسی سریع
ترنج